Näiteid õpisüsteemidest

Interactive Learning Environment (ILE)

 • H5P keskkond, kus saab videotele lisada interaktiivseid ülesandeid, videosid jagada ja varem loodud videosid taaskasutada.
 • LearningApps on interaktiivne õppimise ja õpetamise protsessi toetav veebirakendus, mis sisaldab interaktiivseid koostisosi (äppe), mida saab kas kohe õppetöösse lülitada või ka ise luua või muuta. Rakenduse eesmärk on korduvalt kasutatavaid äppe koguda ja avalikku kasutusse anda.

E-õpe 2.0
Erinevad MOOC platvormid (Coursera, Udacity, edX, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool)
Iga õppija saab valida endale sobiva kursuse ja endale sobival ajal veebis ülesandeid lahendada ja videoloenguid vaadata. Kasutajad saavad endale isikliku õpikeskkonna luua endele platvormidele.

E-õpe, virtuaalõpe (WBT, WBI)
Moolde  keskkonda saavad õpetajad luua veebipõhiseid kursuseid, sinna materjale lisada ja õpilastele teste teha ja hindeid panna. Õpilased saavad neisse registreerida, üle pandud matrjalidega tutvuda ja sealt materjali alla laadida.

Computer-Supported Collabrative Learning (CSCL)
Tänapäeval on ka MOOCid muutunud, kaasõpilased annavad üksteisele tagasisidet ja kursuse läbimiseks on vaja, et kõik ülesanded oleksid ära hinnatud.

Computer-based learning (arvutipõhine õpe) (CBL)
Selle video abil saab õpetada lastele, kuidas inimeste luud töötavad. Kidshealth kodulehte saavad kasutada erinevad õpetajad, kes soovivad õpetada lastele anatoomiat, kuidas tervislikult toituda, seletada see
Teemakohaste õppevideote vaatamine ja lihtsate testide tegemine. Õpetajad saavad ka töölehti välja printida. 

Microwords
Õppimine toimub simuleeritud keskkonnas. Selles virtuaalreaalsuse(VR) keskkonnas on võimalik tutvuda erinevate klassikaliste eksperimentidega, olles ise laborihiir. VR-i abil on luua tunne, et viibitakse hoopis teistsuguses keskkonnas või ollakse avatar.

 

Allikad:
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/moocs/what-is-a-moochttp://psyhhobuss.mozello.ee/virtuaalreaalsus/
https://liiakasblog.wordpress.com/2016/09/15/naiteid-opisusteemidest/
https://www.wearvr.com/browse/newest?genre=educational

 

 

 

 

Advertisements

Innovatsioonipoliitika analüüs

Ma valisin innovatsioonipoliitika analüüsimiseks ülalt alla lähenemise tee. Kuigi seda polnud küsitud, siis leidsin ka kaks ülemaailmset raportit. Võtsin endale sihiks uurida IKT vahendite kasutamist hariduses. Eriti huvitas mind kas VOSK (Võta Oma Seade Kaasa) on kajastatud Euroopa ja Eesti haridusalates dokumentides.

Globaalse innovatsiooni indeksi järgi on Eesti maailma kõige innovaatilisemate maade hulgas. Eelmisel aastal asetati Eesti kohale number 25. Stabiilselt on ta 24nda ja 25nda koha vahel olnud juba aastast 2013, kuid ükskord 2015. aastal oli ta ka 23ndal kohal:) Rahvusvahelise innovatsiooni indeksi järgi olime eelmise aasta seisuga maailmas 23ndal kohal. Mõlema raporti analüüsi aluseks on riikide innovatsiooni-ja ettevõtlusvõimekus, nii et minu jaoks oli päris üllatav see, et maailma mastaabis on Eesti päris konkurentsivõimeline. Väga huvitav oli Eestit erinevate naaberriikide ja ka Šveitsiga võrrelda.

Euroopa Komisjon avaldas 2010. aastal ELi majanduskasvu strateegia Euroopa 2020 , milles on kehtestatud viis mõõdetavat eesmärki, mis juhivad protsessi ja mille alusel seatakse riiklikud sihid. Eesmärgid seati tööhõive, teadusuuringute ja innovatsiooni, kliimamuutuste ja energeetika, hariduse ning vaesusevastase võitluse valdkonnas. Komisjon käivitas ka rohkelt projekte aga IKT valdkonnas on olulised järgmised:

 •  „Noorte liikuvus,” mille eesmärk on parandada haridussüsteemide tulemusi ja lihtsustada noorte sisenemist tööturule.
 •  „Euroopa digitaalne tegevuskava,” mille eesmärk on kiirendada kiire internetiühenduse kasutuselevõttu ja võimaldada ühtsest digitaalsest turust kasu saada.

Raportis on kirjas, et arukas majanduskasv tähendab teadmiste ja innovatsiooni tugevdamist.”Selleks tuleb parandada hariduse kvaliteeti, suurendada teadustöö tulemuslikkust, edendada innovatsiooni ja teadmussiiret üle kogu liidu, kasutada täielikult ära info ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning tagada, et innovatiivsete ideede alusel töötatakse välja uued tooted ja teenused, mis edendaksid majanduskasvu ja looksid kvaliteetseid töökohti ning aitaksid lahendada nii Euroopa kui ka üleilmseid ühiskondlikke probleeme.”

Siit ma loen enda jaoks välja selle, et kui tänapäeva noortel võimaldakse haridusasutustes ja huviringides teha õppetööd oma seadmetega, siis ka tulevikus tööl olles oskaksid nad sihipäraselt tehnoloogiat kasutada, mis vastaks tööturu vajadustele ja ootustele. Samuti võiks VOSKi propageerida ka täiskasvanu hariduses, et ajakohastada tänapäevast töötamise viisi.

Eesti 2020 konkurentsivõime kava on Eesti strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamiseks, see hõlmab kõiki olulisi valdkondi majanduskeskkonna arendamisel, keskendudes muu hulgas ka haridus- ja tööturupoliitikale. Eesmärk on haritud rahvas ja sidus ühiskond, et hariduse kvaliteet ja kättesaadavus paraneks. VOSKi kasutamine parendaks olukorda ka siin, et õpetajate kui ka õpilaste digipädevusi arendada, sest soovitatakse tähelepanu pöörata sellele kuidas infoühiskonnas kodanikuna edukalt toime tulla ja erinevate erialade IT oskusi eeldavate töökohtade jaoks ette valmistada. Sain teada, et olemas on ka Eesti tööstuspoliitika roheline raamat ning IKT-sektori arenguprogramm, mis aitavad kaasa digipöördele tööstussektoris. Avastasin, et ka Euroopa üleselt on rahva digipädevuste arengut kavandatud Euroopa Komisjoni koostatud digipädevuste raportis.

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 rakendamiseks on koostatud Digipöörde programm, mille eesmärgiks on digivõimaluste teadlik ning tark integreerimine õppeprotsessi.  Eestis aitavad digipööret ellu viia ka õpetajate ja haridusasutuste juhtidetööturu ja õppe tihedamaseostamise,  kutseharidus- ja üldharidusprogrammid. Eesti digipöörde eesmärkides on VOSKi üheseltmõistetavalt manitud järgmiselt “koolide digitaristu on kaasaegne, igapäevases õppetöös kasutatakse ka isiklikke digiseadmeid, nt nutitelefone. Seal on ka kirjas, et on oluline tagada isikliku seadme olemasolu kõigile õppijatele. Ja ka ettemõeldes on kirja pandud, et koos koolide ja koolipidajatega on oluline töötada välja toetussüsteem neile õppijaile, kel isikliku digiseadme soetamine käib üle jõu või on puudest tulenev erivajadus erinõuetele vastava digiseadme järele.

Eestis kehtiva alushariduse ja kooli õpetajate kutsestandardites (tase 6, 7 ja 8) on kirjas, et õpetaja kasutab sobivaid IKT-vahendeid ja võimalusi, kujundades õpikeskkonda ja viies läbi õpitegevusi; kasutab e-õppeks sobivaid keskkondi ja õppemeetodeid; kasutab kaasaegseid IKT-põhiseid suhtlusvahendeid; hindab ja arendab oma haridustehnoloogilisi pädevusi vastavalt ISTE pädevusteleKuigi otseselt VOSKi ei mainitud, toetab kutsestandard VOSKi kasutamist, sest õpetajal on vabadus õpilastele tänapäevane õpikeskkond luu ja lubada õpilastel kasutada oma seadmeid. Aga kuidas õpetajad saavad õppida VOSKi kasutamist? Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ruumidesse on loodud Nutiklass, kus tutvustatakse VOSKi võimalusi õppetöös.

 

Lisasin siia ka allikad, mis ma leidsin selle postituse loomise käigus, aga mida ei maininud eelnevas tekstis:

2017 aastal viidi Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt läbi uuring „IKT-haridusest: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused lasteaias ja üldhariduskoolis“

Üks huvitav digipöörde projekt on tehtud koolides. Hariduspilve keskkond võimaldab õpilastele, õpetajatele ja teistele osapooltele ligipääsu haridusvaldkonna andmebaasidele ja infosüsteemidele, mis toetavad õpet ja haldustegevusi koolides. Läbi Hariduspilve on võimalik lihtsasti ligi pääseda digitaalsetele õppematerjalidele ja mitmetele tänapäevastele IT-lahendustel põhinevatele teenustele. Näiteks saab läbi Hariduspilve kerge vaevaga Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), Eksamite Infosüsteemi (EIS), Eesti Koolide Infosüsteemi (EKIS), õpiinfosüsteemide, e-päevikute, e-teatmikute, õppevara repositooriumide ja erinevate keeleõppekeskkondade lehekülgedele.

Ma ei teadnud seda, et Kultuuriministeeriumis töötab audiovisuaalnõunik Mati Kaaleb, kes aitab koordineerida meediateenuste ja filmipoliitika õigusaktide, strateegiate, tegevuskavade ja teiste dokumentide ettevalmistamist ja meediateenuste, filmivaldkonna ning infoühiskonna sisuteenuste ja uute tehnoloogiate arengute analüüsimist ja ettepanekute tegemist. Eesti Kultuuriministeerium korraldas Eesti eesistumise raames eelmisel aastal visioonikonverentsi “Pictured futures: connecting content, tech & policy in audiovisual Europe” .

HITSA Nutiklass on loodud European Schoolnet Future Classroom Lab (tuleviku klassiruum) põhimõtteid järgides ja on selle võrgustiku liige.

 

 

 

 

 

Kokkuvõte kahest artiklist

Seekordseks ülesandeks oli lugeda läbi kaks artiklit “A Pebble-in-thePond Model for Instructional Design” ja “ Task-Centered Instructional Design”, seejärel teha neist artiklitest blogisse lühike kokkuvõte Merrilli kivike-tiigis õppedisaini mudelist. Tuli hinnata ka selle mudeli rakendusvõimalusi oma töö kontekstis.

Merrilli kivike-tiigis mudeli järgi tuleks õpilasi õpetada läbi eluliste probleemide ja ülesannete, mida nad hakkavad lahendama. Seal ei tutvustata algselt õpilastele abstraktseid ideesid ja valemeid, vaid hakatakse kohe reaalset elulist probleemi või ülesannet lahendama. Eesmärk on õpilasi juhendada. Merrilli kivike-tiigis mudel on disainitud viisil, et iga ülesanne oleks ka eraldi võetuna tervik. Aga ülesanded pole iga kord samasugused vaid iga kord muutub järgmise ülesande lahendus keerulisemaks. Kõige lõpuks, tehes ära kõik ülesanded, on õpilane õppinud midagi uut, mida taheti õpetada. Kuigi ülesannete keerukus iga kord samm-sammult kasvab, ei tähenda see, et õpilased aina rohkem juhendamist vajavad, alustatakse lihtsamatest ülesannetest ja kui põhilised asjad on selged, siis saab õpilane iseseisvalt keerulisemate ülesannetega ka hakkama. Teoorias vajavad õpilased vähem juhendamist, sest neile on alguses terviktegumit tutvustatud ja nad teavad kuhu peavad välja jõudma, nii et nad peaksid ise kõige lõpus ülesannete lahendamisega hakkama saama.

Merrilli mudeli rakendamine oma õpisüsteemi prototüüpi luues:

Esiteks saime sisendi Mardilt sõnastada üheskoos oma õpiobjekti/e-kursuse õpieesmärgid. Seda tegime klassiruumis, kus Mart käis iga gruppi personaalselt juhendamas. Seejärel töötasime edasi iseseivalt kuni teises kontakttunnis selgus, et me olime valesti teemast aru saanud. Meil polnud ühiseid õpiväljundeid ja eesmärke, nii et kõik kirjapandu tuli uuesti teha. Hakkasime kursuse sisu looma omavahel jagatud faili, sest sedasi sai paremini jälgida, et kõik õpieesmärgid ja õpiväljundid oleksid kirjas. Tuli jälgida, et kõik ülesanded omavahel kokku läheks. Meie õpistsenaarium näeb lihtsustatud kujul välja järgmine:Capture

Iga rühmaliige vastutas ühe konkreetse valdkonna eest: Martin koostas fototöötluse, mina video ja Liis meedia(ehk peatoimetaja) õppematerjalid. Kõik koostasid ka Leplannerisse oma õpistsenaariumid. Minu oma on leitav siit. Kõige lõpuks koostas Martin Moodlisse kursuse, mis sisaldas kõike seda, mida olime eelnevalt selle ja Hans Põldoja kursuse raames loonud. Martin on meie meediatiimi Moodli kursust koguaeg täiendanud ka lisamaterjadega.

 

Õppedisaini loengud

 1. loeng

Loeng oli pühendatud ühele õpidisainile, peamiselt Merrilli õpetamise mudelile.

Merrilli järgi kasuta koguaeg juhtumeid. Ülesanded tulevad konkreetsest juhtumist. Õppimine on tulemuslikum kui need on ülesehitatud ülesannetele. (probleem ei pea olema päriselt probleem, see on ülesanne). Õppimine on tõhus ja tulemuslik, kui õppimine toimub läbi ülesnnete lahendamise. Sa pead valdama mõisteid. Probleem ja ülesanne on sünonüümid tema süsteemis. Õppimine on tõhus, tulemuslik ja kestev, kui ka vahetult, hiljem oma elus aktiveerib. Hea disain lähtub sellest, et on eluline probleem. kõik saavad tädi Susanilt kirja: “Teen Uue Maailm kohviku… tahaks laiendada. tahaks raamatupidamist teha arvutis…sisse/väljaminekud arvutisse.” Ülesandeks on kirja sisus olnud arvud excelisse toksida…

DO. laseb õpilastel teha. „Do“ on selline tüüp, kus ta peab rakendama. Teosta protseduur. Ennusta mis juhtub. Hea pedagoogi tunnus on see, et nad alustavad “DO” ülesanne on selline, et tekib viga. Nt õpilased hakkavad otsima ja nad otsivad valesti.
SHOW. Õpetaja näitab õiget käitumist
TELL. Õige protseduuri definitsioon
ASK. Interaktiivne vidin, mis annab kohe õige vastuse. Otsingusõnad õiges järjekorras. tüüp tegevused on h5p

 

Mõisted:

Mis on otsingumootor? Millised on otsingumootorite liigid ? Otsingumootorite osad on järgmised:

 • Riba, kuhu saad oma päringu sisestada. Luubiga nupp.
 • Väli, kuhu tuleb vasted. Vasteid on võimalik sorteerida.

Protseduur: lihtotsing. Jutumärgid. And all.““, – ,+.
Otsida saab ka teatud litsentsiga pilte, et neil oleks neid kasutada oma uurimistöös, nt ilma autorilt luba küsimata.
Metamärk on ka mõiste.

Me saime teada, et olime oma prototüübi valesti koostanud. Hakkasime uuesti nullist pihta. Kuna minu töö oli tegeleda video õppematerjalide väljatöötamisse, siis panin kirja video õpiväljundid:

 • Õpilane defineerib video põhimõisteid
 • Õpilane selgitab oma sõnadega põhiplaanide erinevusi
 • Õpilane mõistab, mida on sünnis filmida, et hiljem avalikus ruumis avaldada
 • Õpilane joonistab piltjoonistuse

Me tegime vea, sest olime oma prototüüpi luues jälginud traditsioonilise õpetamise mudelit:

Tuleks aga järgida järgmisi juhendeid:

 1. loeng

Kordasime palju eelmises loengus räägitud materjali ja keskendusime Merilli mudeli paremini tundma õppimisele, et selle abil õpidisaini luua. Hakkasime oma grupitöö prototüüpi looma. Väga huvitav on see, et peame võtma aluseks selle, mida õpilane teeb mitte selle, mida õpetaja õpetab. Õppetükki ülesanne/pealkiri on see, mida õpilane suudab päriselt ära teha.

Meie võiksime teha kolm ülesannet:
1. Pilt
2. Heli
3. Video nt Youtube kanalis (pilt+heli)

Miinimum nõuded: plaanid selgeks. Neli plaani, et oskaks üleminekuid teha. et saaks ka filmida. kompa saab siis paika. Nende põhjal tuleb eksam. Algul näitan, kuidas filmimine käib, siis osutan neile ja neile mõistetele.(on/pff nupp, fookus, zuum, white balance)

 1. loeng

Digiõppevaramu: katta gümnaasiumi õppevara uuendusliku õppevaraga. Eestikeele ja võõrkeelte ainete raames õppematerjale ei toodeta, aga matemaatika, loodus, kunst  on sees. Pilootkoolis toimub ametlik testimine. MÕK-muutunud õpikäsitlus. Kui õpilane teeb ise õppematerjale, siis ongi see muutunud õpikäsitlus. Ühe grupi suurus max 4 inimest. Teeme õppedisaini. Tehniline tiim on ka olemas. Konktaktunnid: 8.oktoober, 19.november, 17 detsember

Kodutööd:

 1. Kahe õppedisaini võrdlus. Võib teha ka wikipedia artikli, kui valime haridustehnoloogilise mõiste. Wiki artikli võiks enne ka kooskõlastada.
 2. Igaüks valib osa ja vastutab selle eest. Osade vahel ei tohi tekkida ebakõla

Paljud mõisted omavad palju laiemat tähendust, kui me igapäevaselt eesti keeles kasutame nt disaini mõiste. Mart tutvustas meile väga paljude sõnade tausta:

Disain: Mõtestatud ilus kujundus. Aga see pole ainult esteetiline aspekt. Toote disaini puhul on muud näitajad palju olulisemad. Kavandamine on disaini protsess. Vajaduste analüüs, kellel/millist tooli on vaja.
Projekt on Blueprint, eskiis. Õppedisain annab lõpuks eskiisi.
Õppedisain (instructional design)protsess ja õpikeskkond
Õpikeskkond-füüsiline ja vaimne tegevuskeskkond
Didaktika on vana distsipliin Saksamaalt 16. sajandist. Ameerikas ja Inglismaal nt ei kasutada sõna didaktika. Meie kultuuriruumis on sellel positiivne aga seal hoopis negatiivne maik küljes. Nende jaoks on see kuidas vastik, vanalmoeline. Kui otsida erialast kirjandust, siis tuleks ülddidaktika (instructional design) termini all hoopis otsida.
Õpidisain(Learning design)- Õpetamisel pole põhifookus
Õpikäsitus- see on laensõna soome keelest. Käsitus-mõiste. Käsitlussisemine mõistmine. Midagi, mis istub mu sees, see suunab mu käitumist.
Õpisüsteem (Learning süstem).
Sell=postdoktor
Sell-reisimees. Eesti sellid läksid Riiga, Lübeckisse. Lõpuks oled sa katelsepp, raudsepp, sõnasepp, pottsepp, puusepp, sadulsepp…
Postdoctor- sa ei saa seda teha samas kohas. Sa pead minema samuti reisima, et saaksid teemasse täiesti sisse imbuda selle sisse.
Kas tänapäeval ka seda leidub? Nt juristide hulgas, alguses oled 5 aastat nö sell, sest ei saa ühtegi kaasust.
Eesliited: õpi ja õppe
Õppe-õppimisega seonduv keskkond, kui pole õppijat, siis pole ka õpetamist
Õpi- tähendus on kitsam, sest see saab toimuda ka ilma õpetajata. See tähendab õppimist. 

Millest erineb loomade õppimine inimlikust? Loomadel puudub sisemine motivatsioon. Neil pole ka keelt. Õppimine peaks jääma pikalt kestma. See on point. Muidu jäi midagi lihtsalt korraks meelde. Inimese hoiakud võiks muutuda. Uue tähenduse loomine läbi isikliku kogemuse.

Eestis on ka on huvitav olukord:

Tartu haridusteaduskond on Saksa ja Inglise mõjuga (klassijuhataja tunnis tegelen kasvatusega, matemaatika tunnis õpetamisega. Õpetajal on alati plaan ja kava olemas)

Tallinna kasvatusteaduskond on Skandinaavia ja Põhjamaade(Soome) mõjuga. Õpetaja alati kasvatab. Isegi siis kui see on marumatemaatiline.

Soomes on kasvatus nagu katus ja õpetus selle all ja sees. Õpetamine on alati interventsioon, sekkumine.

Eesti õppekavad on kõik väga kognitivistlikud, et aju lihaseid arendada. Me peame liigutama seda konstruktivistlikku poole. Soomlaste õppimine saab toimuda ainult läbi dialoogi, kus tulevad inimeste väärtused välja.

Trialoogiline. Kuidas toimub õppimine digiajastul? Keemia toimib üheskoos. Kompetents ei pea olema ühe inimese peas. Vaid jagatud ühe grupi vahel. Õpin, loon uusi teadmisi sedasi. Seepärast palumegi külastada üksteise blogisid. See on teie ühine teadmus. Te võite ka lugeda eelmiste aastate töid, VARASTADA VÕIB! Räägite selle ümber ja lisate midagi juurde omalt poolt.

 

Merrill: kivike tiigis mudel.

Asi algab pihta, mõtled läbi, whole task. Mingi eluline probleem või ülesanne. Reaalses kontekstis.

Progressioon. See, mis eelmise teooriaga ühendab, on toestamine. Toestamine hakkab vähenema. Esimese ülesanne näidisülesanne koos lahendiga. Maksimaalne tugi. Ja kuni viimase ülesandega peab ta ise hakkama saama. Ülesanne ise muutub ka aina keerulisemaks. Leia oma sihtrühmale. Autentne probleem.

 

Grupitöö prototüüp peab jaanuariks valmis olema!

Tagasiside “Õppedisaini aluste” kursuse kohta

Oma tagasisides kirjutamisel lähtun Helen Barrett’i kolmest küsimusest: What, so what, now what?

1. WHAT? – sellel kursusel olen õppinud, kuidas luua veebipõhiseid õppekursuseid. Õppisin looma tunniplaane Leplanner keskkonnas ja struktureerima sisu Merrilli mudeli järgi (õpiväljundud, kaasused). Oleme rühmatööna valmis teinud ka ühe kursuse Moodli keskkonnas.
2. SO WHAT? – ma oskan kasutada kasutada erinevaid tunni- ja kursuseloomise keskkondi ja neid teiste õpetajate/õpilastega jagada ja ka koos sisu luua. Eriti õpetlik on olnud see teekond, sest ma olen kogemuse võrra rikkam, sest lõpuks peale kõiki takistusi saimegi kursuse loomisega hakkama.
3. NOW WHAT? –  järgmine kord, kui ma mõnda kursust hakkan koostama, siis mul on tugimaterjal olemas, ma oskan sisu juba palju kiiremini toota ja efektiivsemalt mõna õppekursust luua.

Õppedisaini 4. tund

Mart rääkis alguses õppekavas sisse viidud muutustest, mis oli enne ja mis toimub praegu. Ta tutvustas ka eelmisel aastal tehtud prototüüpe. Ühe õppetüki alguses tutvustada õpilasele teemat/kaasust, mida ta peale ülesande lahendamist oskab. Do, ask, show, ask.

Järgmisel aastal tulev Euroopa Komisjoni Andmekaitse Regulatsioon muudab ära õpianalüütika praegusel kujul. Ka õpistiilide teemadel ei soovita Mart magistritöid hetkel kirjutada. Mart arvab, et isegi kui meil on võimalik õpilasi eristada, siis ei peaks seda rõhutama koguaeg. Eesti süsteem on selline, sest siin peab füüsik lüürikat ja lüürik füüsikat õppima.

Loodud õppesüsteemi evalvatsioon:

Hinnatakse süsteemi, mitte õpilase õpitulemusi. Kõigil peale Merlili on evaluatsioon sees. Addie mudel on kõige populaarsem magistritöödes. Dick&Carey on ameerikas kõige populaarsem. disaini alustatakse lõpptesti disainimisest. Eksam esiteks, õpetamise strateegia, õppematerjali tootmine, summatiivne hindamine. ISD militaarse taustaga mudel.

 1. Reaktsioon: Kaasus peab kõnetama õppijat! Aga samas peab kriitiliselt seda hindama, sest seda peab koguma, aga ainult sellest ei piisa.
 2. Õppimine. Tuleb kuidagi mõõta õppijate teadmisi nt kursuse alguses ja lõpus.
 3. Käitumine. Seda ei saa hinnata koolituse lõpus, see peaks avalduma kaks kuud peale koolituse algust. Enne koolituse algust peab kaardistama õppijaid ja peale koolitust uuesti kaardistama ja võrrelda tulemusi. Digitiigriõppe sihtasutus palus kontrollida koolituse mõju. Kersti Peenema on püüdis oma magistritöös(2009) uurida, kui palju nad kasutasid koolitusel saadud infot.

Evalvatsiooni meetodid sellel tasemel kasutada eksperimenti, eksperthinngut. Me võime panna ka mõne õpilase moodlit kasutama. Näoilmed, klahvivajutused, tulemused, kõik salvestatakse, seejärel need analüüsitakse ja kui selle juures tekib kahtlusi, kõhklusi siis peale tõrgete lahendamist tehakse uus kattse ja küsitakse, mis takistusi tekitas ja ka see vestlus salvestatakse.

Evalvatsiooni objetkid. Still ja käsitluse tase peab oleme ühtne.

Portfoolia-põhine hindamine. Elulises kontekstis näita, et sooritasid ära ülesande. Saada link ja saad õpimärgi:)

Reflektsioon portfoolios. Tartus üks naine on sellega tegelenud ja seal on loodud viie tasemeline hinnang. Siin võiksime kasutada Barrett (2004) õppija kolmeastmelist enesehinnangumudelit. What, so what, now what?